ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

อีก 1 กิจกรรมของ บริษัทพัฒนาธุรกิจน้ำดื่ม ( ประเทศไทย ) จำกัด ลงพื้นที่ที่หลายคนไม่กล้าเดินทางไป แต่หน้าที่ของพวกเรา คือ ไปให้ความรู้และสอนทีมงานช่างและผู้จัดการโรงงานน้ำดื่มน้ำแข็ง ตั้งแต่พื้นฐานของระบบผลิตน้ำดื่ม การตรวจสอบการแก้ไขปัญหาและการดูแลรักษา พัฒนาระบบผลิตน้ำให้ได้ คุณภาพน้ำที่ดี และในเรื่องการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและไฟฟ้า ซึ่งจะนำไปสู่การลดต้นทุนของไฟฟ้าที่กำลังสูงขึ้นจาก 60,000 บาท ปัจจุบัน 90,000 บาทแล้วและจะมาติดตามผลลัพธ์กันในการปรับปรุงและแก้ไข

การถอดและเปลี่ยนไส้กรองอาร์โอ

Ro Membrane

การถอดใส่ไส้การองเมมเบรนเองได้ คือ สิ่งที่โรงงานน้ำดื่ม สามารถทำเองได้ เพื่อสามารถตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้นได้และจะเข้าใจว่าอะไรใส่ก่อนและใส่หลังจากการสังเกตุ ระบบ RO ขนาด 96,000 ลิตรประกอบไปด้วย ไส้ทั้งหมด 4 ไส้และการตรวจสอบปริมาณน้ำดี น้ำทิ้งก็ต้องเข้าใจในการปรับปริมาณน้ำ

การเรียนรู้ระบบผลิตทั้งหมด

สอนทั้งทฤษฎี หรือ Theory เพื่อสร้างสมมุติฐานที่ถูกต้อง ก่อนจะลงหน้างานจริงๆในภาคปฎิบัติ คือ Work Shop สอนงานจริงๆ

ตั้งแต่แหล่งน้ำดิบ 2 บ่อ การควบคุมปั๊มน้ำบาดาล การเติมคลอรีน สอนการปรับตั้งปั๊มเคมี การวัดด้วยน้ำยา ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบ น้ำกรอง น้ำ Soft น้ำ RO จนถึงการปรับแต่งรสชาดน้ำดื่ม และการทำงานของระบบไฟฟ้าไปยังเครื่องจักรแต่ละเครื่องที่จะต้องรู้ตำแหน่งของอุปกรณ์ตัดไฟฟ้าที่ถูกต้อง เพราะมัน คือ ความปลอดภัยของโรงงาน ที่ต้องใส่ใจมากๆ