ปัญหานั้นเกิดขั้นกับธุรกิจโรงงาน้ำดื่ม ( ภาคผู้ผลิต ) 

Smart Drinking Water Family

อีก 1 โครงการของการนำเสนอแนวคิดนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาเดิมของอุตสาหกรรมน้ำดื่ม ที่ได้จากการสรุปร่วมกันของผู้ประกอบการน้ำดื่มจากการลงพื้นที่ กว่า 10 จังหวัด ผู้ประกอบการรวมมากกว่า 500 โรงงาน ที่ได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของสาธารณะสุขส่วนกลาง

การสร้างความรวมมือกับหน่วยงาน

Technology Advantage

โครงการความร่วมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ผู้ผลิตน้ำดื่มที่ร่วมกัน ลดปัญหาขยะ โดยการยกเลิกพลาสติกหุ้มฝาน้ำดื่ม ( No CapSeal ) ในนามของชมรมผู้ประกอบการน้ำดื่มแห่งประเทศไทย ได้รับมอบ โล่เชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 วันสิ่งแวดล้อมไทย จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวจทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

ปัญหาที่ต้องแก้ที่ระบบ และการแก้จากผู้ประกอบการหน้าใหม่ๆ น่าที่จะลดความผอดพลาดได้บ้าง