การสำรวจแหล่งน้ำบาดาลและขุดเจาะน้ำบาดาล

คุณภาพน้ำบาดาล การติดตั้งถังแชมเปญ ขนาด 15,000 Lits สูง …